Nekalé praktiky podomních obchodníků

Část 7 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Paragraf 1828 občanského zákoníku dovoluje odstoupit od smlouvy uzavřené mimo provozovnu, tedy i při podomním prodeji, bez udání důvodu a jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření; odstoupení doručte druhé straně písemně a doporučeně s dodejkou, abyste měli potvrzení, že dopis byl odeslán včas, od dopisu si ponechejte kopii.

Opatření na ochranu zákazníka řeší i energetický zákon, respektive jeho novela platná od 1. ledna 2016. V případě smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu, kterou při změně dodavatele uzavřel zákazník s držitelem licence distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory držitele licence, je zákazník oprávněn bez sankce vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo určitou, ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu výpověď odeslána držiteli licence. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti zákazníka a držitele licence podle tohoto zákona týkající se sjednané výpovědi smlouvy uzavřené na dobu neurčitou. Je nezbytné uskutečnit ukončení smluvního vztahu písemně, současně se doporučuje zaslat toto odstoupení nebo výpověď doporučeným dopisem.

Autor: SČS

Část 8 NA KOHO SE OBRÁTIT?

Sdružení českých spotřebitelů, z. ú.
tel.: 261 263 574
Pod Altánem 99/103
100 00 Oraha 10 – Strašnice
e-mail: spotrebitel@regio.cz
www.konzument.cz
www.seniorombudsman.cz

Autor: SČS

Stránek: 3, stránka: 1 | 2 | 3