Bezpečnost výrobků

Legislativa vnitřního trhu Evropské unie pro uvádění výrobků na trh je vyvíjena a přijímána tak, aby na trh mohly být uváděny jen bezpečné výrobky. Plná odpovědnost za to je na výrobci, který je usazen v EU, resp. na dovozci/osobě zplnomocněné výrobcem ze třetí země. Podrobněji k popisu tohoto rámce v podsekci Zde.

Orgány EU i národní instituce k tomu vytvářejí mechanizmy a nástroje, aby spotřebitel nebyl ohrožován. Mezi ně náleží funkce dozoru nad trhem, povinnost výrobce nechat prověřovat některé rizikové typy výrobků třetí nezávislou stranou aj. aj. Je však třeba velmi zdůraznit, že na základě evropské legislativy neexistuje žádná značka, či součást označení výrobku, které by se s určením pro spotřebitele vztahovaly k bezpečnosti daného výrobku. Žádný systém není dokonalý a výskyt nebezpečných výrobků na trhu EU tak není ojedinělý. 

Přes uvedené má spotřebitel jisté možnosti, jak se vyvarovat nebezpečného výrobku na trhu. Měl by se vyhnout podezřelým, nedůvěryhodným prodejcům. Např. nákupu dražší techniky u stánkového prodeje. Chybějící český návod u výrobku je rovněž varovným signálem, který by ho měl varovat. Apod.

V případě podezření na nebezpečný výrobek či úrazu způsobeném nebezpečným výrobkem se obraťte ihned na kompetentní orgány níže uvedené.

Odpovědné ministerstvo

Ministerstvo průmyslu a obchodu

  • Na Františku 32, 110 15 Praha 1
  • telefon: +420 224851111
  • e-mail: posta@mpo.cz
  • ostatní informace viz: Zde .

Dozorový orgán - Česká obchodní inspekce

  • Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
  • telefon: +420 296366360
  • e-mail: info@coi.cz
  • další informace viz: Zde .

Odpovědné orgány pro oblast potravin - Zde .

 

Elektrotechnický zkušební ústav - sekce pro spotřebitele Zde

 

Kontakty na spotřebitelské organizace v ČR

Kompletní seznam v samostatné podsekci - Zde.