Cíle 

Vymezení předmětu činnosti SČS dle zakládací listiny 

2.1. Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s takovou činností bezprostředně souvisejících s využitím své osobní a majetkové složky.

2.2. Ústav poskytuje zejména níže uvedené obecně prospěšné činnosti s cílem prospěchu veřejnosti a ve prospěch celku, přičemž misí ústavu je ochrana zájmů spotřebitelů, rozvoj a kultivace čistého podnikatelského a konkurenčního prostředí tolerantního vůči spotřebitelským zájmům apod.,

2.2.1. v oblasti ochrany spotřebitele a to komplexně na trhu výrobků a služeb, včetně oblastí jako jsou

-          služby školství a vzdělávání,

-          služby zdravotnické, ochrany zdraví, lékařské péče a péče o zdraví,

-     podpora nebo ochrana zvláště zranitelných spotřebitelů, např. dětí, seniorů či fyzicky nebo duševně postižených osob,

-          ochrana spotřebitele ve vztahu k životnímu prostředí,

-          podpora rozvoje a kultivace trhu a vztahů na trhu;

aj.

2.2.2.  ve veřejném zájmu předem neurčitému počtu adresátů za stejných podmínek pro všechny zájemce,

2.2.3.   v oblastech, které samy o sobě jsou plněním společenské objednávky poskytované nikoli za účelem dosahování zisku.

2.3.  Ústav provozuje tyto činnosti tak, aby jejich výsledky byly každému rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených.

2.4.  Konkrétně je cílem činnosti ústavu hájit oprávněné zájmy a práva spotřebitelů na vnitřním trhu EU a ČR, s konkrétními kroky a činnostmi:

2.4.1. vystupovat jako odborný společenský obhájce ochrany zájmů a práv spotřebitelů, a k tomu využívat nejrůznější bilaterální i multilaterální komunikační aj. nástroje a platformy a fóra,

2.4.2. shromažďovat a zprostředkovávat informace o trhu, vývoji sortimentu, obchodní síti a podmínkách provozování obchodní činnosti na vnitřním trhu EU a ČR, ale i na globálním trhu,

2.4.3. trvale působit na orgány a organizace zabezpečující funkci vnitřního trhu ke zlepšování podmínek ovlivňujících funkci vnitřního, popřípadě globálního trhu a životní úroveň spotřebitele,

2.4.4. přijímat stížnosti, podněty a oznámení občanů, napomáhat k jejich řešení, či pomoc zprostředkovat,

2.4.5. seznamovat výrobní a obchodní organizace, příslušné orgány státní správy a další zainteresované strany s výsledky vlastní činnosti a vznášet návrhy a požadavky na zlepšení činnosti, např. v oblasti práva a jeho vymáhání, infrastruktury, etických zásad a postupy aj.,

2.4.6. působit na regulační orgány, orgány dozoru nad trhem a podobně na řádné vymáhání práva ve vztahu ke kvalitě a bezpečnosti výrobků a služeb,

2.4.7.  informovat spotřebitele prostřednictvím sdělovacích prostředků a vlastních informačních prostředků o výsledcích své činnosti a zjištěních vlastních či zprostředkovaných atp.; k tomu vydávat tiskoviny a publikace a další informace elektronickými prostředky apod.

2.4.8. provádět a organizovat vzdělávací akce a projekty, přednášky, školení a kurzy zaměřené na spotřebitele, poskytovatele služeb a výrobce, zástupce profesních organizací, regionální a místní samosprávu atd.,

2.4.9. působit v tuzemských, evropských i mezinárodních aktivitách týkajících se infrastruktury a práva v oblastech ochrany spotřebitele a v dalších strukturách ve vztahu k technické normalizaci, metrologii, zkušebnictví, jakosti/kvalitě, dozoru nad trhem aj. s dopadem na rozvoj ochrany spotřebitele.