Přeshraniční spolupráce při ochraně spotřebitelů v EU

Existuje jakási "eurozáruka" univerzální pro všechny země v Evropské unii? Nikolivěk. Nákupy se řídí právem v jednotlivých státech EU. Takovou mezinárodní záruku poskytují prodejci pouze smluvně a spotřebitel na ni musí být upozorněn při nákupu, a to nejlépe písemně.

Lidé mnohdy mohou u autorizovaného servisu v Česku reklamovat například vady svého auta zakoupeného v zahraničí. Ale jen když s tím prodejce souhlasí a uvede v záručním listu možnost provedení autorizované opravy v konkrétním značkovém servisu v jiné zemi. Takovouto eurozáruku může poskytnout prodejce jakéhokoliv spotřebního zboží tak, že písemně sdělí, že výrobek lze reklamovat v pobočce jeho obchodu v jiné zemi či u autorizovaného servisu v té či oné zemi.

Pokud eurozáruka není smluvně zakotvena, má každý spotřebitel v Evropské unii právo reklamovat zboží či službu u obchodníka, který mu toto zboží prodal.

Důležité je si uvědomit, že aplikace dvouleté záruky na vady v jednotlivých státech má různé podoby,

(U nás se vztahuje i na vady, které se objeví během užívání věci. Jinde platí „pouze“ právo během 24 měsíců reklamovat vady, které na výrobku byly od počátku. A to s tím, že v prvních šesti měsících se má za to, že na výrobku vada byla od počátku, a je případně na obchodníkovi, aby prokázal opak. V následujících 18 měsících je pak na zákazníkovi, aby prokázal, že vada na výrobku byla od počátku.)

Také lhůty pro vyřízení reklamací jsou různé.

Je proto dobré informovat se v místě prodeje na svá spotřebitelská práva v dané zemi.

Pokud má spotřebitel problémy s vyřízením přeshraniční reklamace, může se obrátit na Evropské spotřebitelské centrum České republiky. EK již po řadu let podporuje síť Evropských spotřebitelských center. Jsou založena v každém členském státě a napomáhají spotřebitelům řešit přeshraniční spory a jiné spotřebitelské problémy.

Odkaz na ESC v ČR je Zde.