Evropský parlament žádá, aby hračky splňovaly evropské normy

Hračky na vnitřním trhu nejsou bezpečné. Pomůže Evropský parlament?

V závěru měsíce září přijal Evropský parlament (EP) usnesení o bezpečnosti výrobků, zejména hraček, ve kterém vyzývá členské státy, aby přijaly veškerá nezbytná legislativní opatření, a zajistily tak, aby zboží prodávané na evropském trhu splňovalo platné evropské standardy a neohrožovalo zdraví a bezpečnost spotřebitelů.

Poslanci EP vyzývají Komisi, aby do konce tohoto roku předložila revizi směrnice o hračkách č. 88/378/ES a aby do ní začlenila účinné standardy pro bezpečnost výrobků.

Výsledky posledních měsíců z rozsáhlého stahování výrobků z trhu ukazují, že 48% nebezpečných výrobků pocházelo z Číny, 21% z EU –25 a u 17% se jejich původ nepodařilo zjistit. Alarmující je skutečnost, že 24% z těchto nebezpečných výrobků tvoří dětské hračky a velká většina pochází právě z Číny.

Označením CE mohou být označeny pouze výrobky, které jsou v souladu s technickými právními předpisy.

EP žádá Komisi, aby zvážila přínos vytvoření dobrovolné „evropské známky bezpečnosti výrobků“, která by doplňovala označení CE a pomáhala spotřebiteli v rozhodování a orientaci při nákupu.

Komise by měla dále vyjasnit, jaké jsou v případě zneužití značky CE odpovědnosti výrobců a dovozců. Pro případy zneužití tohoto značení je třeba zavést přiměřené tresty.

zavřít

19. 11. 2007 00:00