Přizvání SČS do podvýboru PSP

Jmenovaný podvýbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR přizval na své jednání dne 29.1.2003 kromě dalších hostů též několik zástupců různých spotřebitelských organizací, včetně SČS. Poslanci včele s předsedou podvýboru (pan poslanec Býček) se chtěli seznámit se strukturou a prioritami činností občanských spotřebitelských organizací – mj. ve vazbě na rozpočet schválený Parlamentem. Přizváni byli rovněž zástupci ministerstva zemědělství a potravinářské inspekce (ČZPI), kteří v první části hovořili o prioritách dozoru nad trhem v potravinářském sektoru. Diskuse se zde týkala např. legislativy týkající se hygieny prodeje potravin, kde našs sdružení do určité míry podpořilo presidentku SO ČR ve smyslu, že nepovažujeme naše předpisy za správnou formu transpozice evropských předpisů.
SČS ve své stručné prezentaci zdůraznilo jako své priority legislativní čistotu a konzistenci, přípravu na členství v EU, včetně rozvoje systému mimosoudního urovnání sporů, a profilaci občanského spotřebitelského hnutí, včetně koordinace činností, vzdělávání atd. Podrobněji viz příloha.
Pozitivním závěrem je, že pan předseda Býček předpokládá pokračování diskuse (zářijové zasedání podvýboru). Jedním z dalších témat podvýboru mají být technické předpisy a technická normalizace, tedy oblasti, kterým se naše sdružení intenzívně věnuje.

přílohy:

zavřít

14. 02. 2005 00:00