Služby pro zodpovědného spotřebitele a korektní trh - 2018

Zadavatel:  Ministerstvo průmyslu a ochodu ČR

Výše dotace:  1.483.000,- Kč

Popis projektu:

Cílem projektu je posilovat postavení spotřebitelů na trhu zlepšováním jejich informovanosti a znalostí s důrazem na zásadu jejich osobní odpovědnosti za své konání.

Specifická pozornost bude proto věnována šíření informací, poradenství a pomoci zvláště zranitelným spotřebitelům, kteří se hůře dokážou sami ochránit, s cílem zohlednit i jejich oprávněné zájmy a poukázat tak na jejich specifické potřeby, které může mít i každý spotřebitel. U seniorů bude důraz kladen na jejich nevylučování ze života a podtržení jejich přínosu pro ekonomiku, pokud se trh a jeho účastníci chovají navzájem korektně. U dětí a mládeže oslovovaných přímo i prostřednictvím pedagogů, vychovatelů a především rodičů bude cílem rozvinout jejich porozumění a chápání aplikace právních předpisů a technických norem a zahrnout tak do výchovy ke spotřebitelství i osoby mladší 15ti let.

Dlouhodobou a nedílnou součástí snah a aktivit SČS bude i podpora čistoty konkurenčního prostředí a kultivace trhu, a to jak na národní tak i evropské úrovni. Budou zviditelňovány otázky a témata, která jsou možná specifická pro národní či středoevropské prostředí, ale která mohou vyžadovat evropskou či mezinárodní spolupráci při jejich řešení, a proto bude cílem i rozvoj spolupráce se zahraničními spotřebitelskými organizacemi a zastupování zájmů spotřebitelů na mezinárodním poli. Vydavatelská a publikační činnost shrne, přiblíží a poukáže na dobré i špatné příklady toho, jak jsou spotřebitelská práva v praxi naplňována.