Služby pro zodpovědného spotřebitele a korektní trh - 2020

Zadavatel:  Ministerstvo průmyslu a ochodu ČR

Výše dotace:  1.537.400,- Kč

Popis projektu:

Cílem projektu je podporovat funkce trhu, a to trhu korektního a respektující práva jednotlivých skupin spotřebitelů posílením jejich postavení a zlepšením jejich informovanosti a znalostí s důrazem na zásadu jejich osobní odpovědnosti za své konání a rozhodování v každodenním životě. Specifická pozornost je v něm věnována zejména poradenství, šíření informací a pomoci zvlášť zranitelným spotřebitelům, kteří se dokážou hůře ochránit sami, s cílem zohlednit jejich oprávněné zájmy a poukázat tak také i na jejich specifické potřeby, které může mít v jednotlivých případech i každý jiný spotřebitel.

U seniorů a dalších znevýhodněných skupin spotřebitelů byl proto při přípravě tohoto projektu kladen důraz na jejich nevylučování ze života a na podtržení jejich přínosu pro ekonomiku, pokud se trh a jeho účastníci chovají navzájem korektně a ohleduplně, a také na jejich finanční gramotnost, která dnes do značné míry rozhoduje o tom, zda a do jaké míry budou či nebudou dále reálně vylučováni z ekonomického života a z pozice spotřebitele, který si na trhu jednotlivých výrobků a služeb vybírá a který tak spoluutváří i celkovou domácí poptávku.

Na těchto principech jsou pak připraveny i další naše aktivity stejně jako spolupráce se státem, zástupci podnikatelů a vybranými mezinárodními organizacemi, a projekt má poukázat na přínosy zapojení spotřebitelů do řešení vybraných otázek i pro zlepšení podnikatelského prostředí u nás jako takového.