Cena Spokojeného zákazníka

Sdružení českých spotřebitelů (SČS), s cílem vytvořit platformu pro zviditelnění podnikatelů uspokojujících stále se zvyšující potřeby a nároky spotřebitelů, každoročně vyhlašuje cenu Spokojeného zákazníka. První ročník se uskutečnil již v roce 2001 v Ústeckém kraji a v roce 2019 byla poprvé tato cena vyhlášena i jako Národní cena českých spotřebitelů.

Toto ocenění vyjadřuje:

  • že firma nebo organizace, která jej získala, poskytuje služby v oboru svého podnikání nebo činnosti v souladu s očekáváním spotřebitelů v ČR a
  • že v rámci svého podnikání nebo činnosti naplňuje nejen požadavky dané obecně závaznými právními předpisy a zejména živnostenského zákona, ale
  • že při poskytování služeb a uvádění výrobků na trh má dostatečně srozumitelně deklarovánu i jakost a spolehlivost,
  • že má zaveden systém pro řešení stížností či požadavků spotřebitelů a
  • že své výrobky nebo služby poskytuje s odpovídající odbornou úrovní, tj. že spotřebitelům v ČR poskytuje i další potřebné informace (jako např. o zajištění a podmínkách odborného servisu nebo o souvisejících doplňkových poradenských službách apod.).

Tato cena pak také potvrzuje, že při jejím udělení bylo nezávislou hodnotící komisí ustavenou při SČS přihlédnuto i k tomu, jaký image má oceněný subjekt nejen mezi spotřebiteli, ale např. i u místní či podnikatelské samosprávy.

Cena je udělována na základě:

  • návrhu předneseným samotnými spotřebiteli,
  • návrhu předneseným zástupcem SČS,
  • návrhu předneseným zástupcem místních nebo podnikatelských samospráv anebo
  • výsledků vyhlášené soutěže v rámci aktivit SČS.

Podrobné informace o ceně Spokojeného zákazníka a oceněných firmách jsou k dispozici zde a i v dalších sekcích.

Formulář pro podání návrhu na ocenění konkrétního podnikatele či jiné organizace je k dispozici zde. Vyplněný nám jej můžete poslat na adresu: info@konzument.cz.