Rada Kvality ČR

Rada kvality České republiky (RK ČR) je poradním, iniciačním a koordinačním orgánem vlády České republiky, zaměřeným na podporu rozvoje řízení a uplatňování Národní politiky kvality v České republice. Členy jsou zástupci jednotlivých správních úřadů, obchodní inspekce, akreditace a normalizace, tak i zástupci nevládních organizací, jako jsou podnikatelské svazy a uskupení, zástupci spotřebitelů a nevládních profesních organizací.

Jedním z nosných programů RK ČR je Národní program Česká kvalita - program podpory prodeje kvalitních výrobků a poskytování kvalitních služeb podporovaný vládou České republiky. Program je součástí Národní politiky kvality. Hlavním cílem programu je vytvořit udržovat a rozvíjet jednotný systém, který umožní zviditelnit důvěryhodné a nezávislé značky kvality, které jsou založené na objektivním ověřování kvality výrobků nebo služeb třetí stranou a vyloučit značky bez vypovídací schopnosti, které jsou jako informace pro spotřebitele zavádějící.

Členem RK ČR a předsednictva RK ČR za spotřebitele je zástupce Sdružení českých spotřebitelů - Ing. Libor Dupal, programový ředitel a předseda správní rady SČS. Je také předsedou Řídicího výboru Národního programu Česká kvalita. Mgr. Viktor Vodička, ředitel SČS, je místopředsedou Odborné sekce RK ČR - Kvalita v obchodě, cestovním ruchu, výrobcích, službách a ochrana spotřebitele.