Spotřebitel a rozhodčí doložka ve smlouvách

V posledních letech byla můrou spotřebitelských smluv (zejména finanční služby, ale i jiné) rozhodčí doložka. Od dubna 2012 došlo k novele příslušného zákona (o rozhodčím řízení), kterou došlo k podstatnému posílení ochrany spotřebitele.

Rozhodčí řízení je alternativou k soudnímu řešení sporu, s možností dosáhnout dosažení spravedlnosti rychleji a úsporněji než klasickým soudním řízením. Dosavadní legislativa umožňovala, že rozhodnutí rozhodčího řízení bylo v neprospěch spotřebitele a vlastně i v nesouladu s platnou legislativou na ochranu spotřebitele, aniž by proti tomu měl spotřebitel odvolání. To, že uzavírá ve smlouvě rozhodčí doložku, neměl spotřebitel obvykle tušení, resp. si nebyl vědom možných důsledků tohoto postupu.

Nově musí být rozhodčí doložka sjednána samostatně, tzn. musí být podepsána odděleně vedle vlastní smlouvy – jinak je neplatná. Poskytovatel služby musí spotřebitele včas před uzavřením doložky spotřebitele informovat o důsledcích, které z uzavření doložky plynou. Doložka musí navíc obsahovat základní náležitosti – např. také pravdivé, přesné a úplné informace o rozhodci, o odměně pro rozhodce, také o místu konání rozhodčího řízení. Důležité také je, že rozhodce bude muset vždy přihlížet k právním předpisům stanoveným na ochranu spotřebitele, což v předcházející právní úpravě nebylo. Nikoliv nepodstatná je i skutečnost, že zákon stanovuje požadavky na osobu rozhodce, čímž se má posílit kvalita rozhodců.

Rozhodčí řízení je ukončeno vydáním rozhodčího nálezu. Ten má v zásadě stejné právní účinky jako soudní rozhodnutí. Obecně se proti rozhodčímu rozhodnutí nedá odvolávat. V ČR však nyní platí jiný právní režim: Pokud rozhodce rozhodne spotřebitelský spor v rozporu s právními předpisy pro ochranu spotřebitele, ve zjevném rozporu s dobrými mravy, soud může rozhodčí nález rušit. Významné je, že se tím zastavuje i výkon rozhodčího rozhodnutí (např. exekuční řízení).

Postavení spotřebitele se tedy od dubna 2012 výrazně posílilo. Doložky uzavřené před 1. dubnem 2012 se ovšem (ale logicky) posuzují podle předchozího znění zákona.