Prevence dětských úrazů

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) získalo pro rok 2018 od Ministerstva zdravotnictví částečnou podporu na realizaci kampaně k preventivnímu snižování nebezpečí a rizik, se kterými děti a mládež přicházejí do styku v domácím prostředí.

Kampaň zahrnovala zapojení mládeže formou účastí na průzkumu a také děti vybídla k přímé spolutvorbě postupů/metodik/modelů správného chování v krizových situacích a při prevenci úrazů formou volně psané eseje. Zaměřila se přitom na žáky základních škol obecně ve věku 11 - 15 let (reálně pak spíše na kategorii na spodní hranici tohoto věkového rozpětí), na spolupráci rodičů a pedagogů. Partnerem realizace projektu byla společnost Edhance.

Struktura průzkumu byla členěna do čtyř tematických oblastí:

  1. Výrobky určené pro děti (hračky, pomůcky pro děti, dětský nábytek) a výrobky se kterými děti doma přicházejí do styku (nábytek, elektrotechnika)
  2. Výrobky domácí chemie (prostředky na praní, mytí nádobí, čisticí prostředky pro domácnosti, apod.)
  3. Výbušniny „pro civilní použití“ „domácí“ pyrotechnika (novoroční ohňostroje, petardy atd.)
  4. Rizika poranění domácími zvířaty.

Cílem průzkumu bylo získat statisticky podložené zjištění, jakými způsoby a jakými výrobky či zvířaty k dětskému úrazu došlo (v rodině dotazovaného – osobní zkušenost, sourozenci, v rodinách příbuzných, apod.), jak se chovali dospělí a jaká byla činěna následná opatření i včetně hospitalizace. Záměrem bylo, aby si některé informace žáci ověřili u rodičů, neboť je pochopitelně nemohou vědět a tedy aby do zodpovězení dotazníku byla rodina žáka „vtažena“.

Pro pedagogy jsme proto jako návodnou pomůcku pro vedení komunikace s žáky připravili i metodický manuál zde.

Výsledky průzkumu (včetně plného znění dotazníku) jsou k dispozici zde.

Dalším záměrem bylo, aby diskuse k tématu a účast v průzkumu vyústily ve vypracování „písemného díla“ –  eseje o správném chování v krizových situacích, včetně posílení prevence úrazů. K tomu byla na těchto stránkách vyhlášena soutěž, s termínem podání příspěvků do 20. 10. 2018. Zaslané eseje byly vyhodnoceny,  vítězná třída odměněna (všichni žáci i pedagogický doprovod obdrželi vstupenky (bez omezené platnosti) do zábavního parku Mirakulum ve středočeských Milovicích. Vítězem soutěže se stala třída 5.C ze ZŠ s rozšířenou výukou jazyků, Podkrušnohorská 1589, Litvínov. Dva její žáci obdrželi česná uznání.

Informace o výsledcích projektu jsou shrnuty v tiskové zprávě o projektu vystavené zde.

Pro více informací sledujete naše stránky nebo nám napište na scs@konzument.cz.