Braňme se špatným dluhům

b) Zajištění úvěru

Velmi důležitým bodem, na který je potřeba se zaměřit, je zajištění úvěru, tedy co se stane, když dlužník nebude splácet úvěr. Způsob zajištění i jeho rozsah se liší. Jde zejména o dohodu o srážkách ze mzdy, ručitelství, blankosměnku (biankosměnku) nebo zástavní právo, např. zajišťovací převod práv z družstevního podílu.
Je třeba upozornit na rizika zajištění, které je násobně vyšší než vlastní úvěr, o který žádáte. Myslíme tím například ručení za půjčku několika tisíc korun vlastním domem nebo jinou nemovitostí. Při problémech se splácením můžete přijít o střechu nad hlavou.

Autor: SČS

Č. vydání: Část 4, Klip 16

c) Doplňující informace

• Sankce a úroky z prodlení: Měly by se omezovat jen na to, co se stane, když nebudete splácet podle předem stanoveného plánu. Věřitel může vypovědět smlouvu a chtít celou zbývající dlužnou částku ihned zpátky (tzv. sesplatnění). To je jistě nepříjemné, ale váš dluh neroste. Složitější smlouvy různým způsobem stanovují, jak se prodlení ve splácení promítne do vašeho dluhu a tady je třeba studovat podmínky obzvlášť pečlivě především proto, že časem můžete dlužit i mnohonásobně více, než byl původní dluh.
• Rozhodčí doložka: Tady je třeba zbystřit pozornost. Rozhodčí řízení může být velmi efektivním nástrojem k řešení sporů a rozhodčí doložka sama o sobě není špatná; na místo soudu rozhoduje o sporu ze smlouvy rozhodce, rozhodčí řízení je rychlé, zpravidla se nenařizuje ústní jednání a proti rozhodčímu nálezu se není možné odvolat. Ve spotřebitelských smlouvách jsou ale s tímto institutem špatné zkušenosti. Proto doporučujeme si kredibilitu rozhodce důkladně prověřit.
• Registr neplatičů: Je to seznam klientů, kteří se dostali do problémů se splácením. Údaje o klientech posílá do registru věřitel a většinou se tomu tak děje, pokud klient nereaguje na druhou výzvu o zaplacení dlužné částky. Registrů dlužníků je několik. Některé evidují informace o finančních závazcích a jejich historii, existují i tzv. negativní registry, jako je např. SOLUS, který vede údaje o těch klientech, jejichž platební morálka je špatná. Pokud byste se dostali do takového registru, vaše možnost získat další úvěr se výrazně sníží.
• Pojištění: V druhé kapitole jsme upozorňovali na rizika, která lze pojistit. Jedním z nich je schopnost splácet úvěr. Pojišťovny pracují na základě dvou modelů. První vám hradí měsíční splátky po celou dobu trvání pojistné události a druhý hradí měsíční splátky až do výše částky, na kterou je pojištění sjednáno. A co si lze pojistit? Lze se pojistit pro případ smrti, invalidity, pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání nebo úrazu. Pojištění se doporučuje v případě větších úvěrů či hypotéky. Je třeba pečlivě číst pojistné podmínky a na co všechno se pojištění vztahuje.
• Odkazy ve smlouvě: Myslí se jimi odkazy např. na všeobecné podmínky, různé sazebníky nebo obecné zákony. I když se smlouva, kterou podepisujete, na určité podmínky pouze odkazuje, jsou tyto informace nedílnou součástí smlouvy. Je tedy nutné prostudovat i veškeré odkazy.

Autor: SČS

Č. vydání: Část 4, Klip 17

Doporučení

Naše doporučení:
• Smlouvu uzavírejte vždy písemně.
• Smlouvu si dobře přečtěte a ponechte si čas na důkladné pročtení a zvážení podmínek.
• Při jakémkoliv podezření na neserióznost zprostředkovatele úvěru, např. odmítá-li vysvětlit dotazy nebo podává odporující si odpovědi, doporučujeme uzavření smlouvy odmítnout.
Závěrečná doporučení:
• Pokud si chcete vzít půjčku, vždy uvažujte zodpovědně vůči sobě i své rodině.
• Nezapomeňte, že ve společném vlastnictví manželů jsou za závazky odpovědni oba stejně.
• Pokud jste se dostali do problémů se splácením nebo vám takové problémy reálně hrozí, vždy se snažte komunikovat se svým věřitelem. Nikdy nedělejte „mrtvého brouka“, nevyplácí se to a navíc vám nabíhají úroky z prodlení.
• Hlídejte si, aby vám byla každá ústní dohoda s věřitelem potvrzena písemně. Doklady pečlivě uschovávejte.
• Ověřte si, že vaše platba splátky odešla v pořádku ve stanovený termín na správný účet.
• Pokud platíte přes účet, zařiďte si raději trvalý příkaz, abyste platbu neopomněli poslat.
• Vždy uchovávejte doklady o platbách.
• Pokud si nevíte rady, vyhledejte odbornou pomoc. Není to nic špatného, naopak tím ukazujete svůj odpovědný přístup (viz odkazy na poslední straně).
• Ukládejte si část příjmů stranou, a to jak na dlouhodobé cíle, tak na mimořádné události. Odborníci doporučují takto odkládat cca 15 % rodinných příjmů měsíčně nebo mít uložen alespoň šestinásobek měsíčního rozpočtu domácnosti.
• Hledejte odbornou pomoc na uvedených odkazech. Zejména upozorňujeme na novou působnost finančního arbitra, do jehož kompetence nyní náleží i rozhodování sporů v oblasti spotřebitelských úvěrů mezi spotřebiteli a věřiteli nebo zprostředkovateli.

Autor: SČS

Č. vydání: Část 4, Klip 18

Důležité odkazy

Stránky www.vaspodpis.cz – zde najdete informace o problematice odpovědného půjčování.

• Česká obchodní inspekce (ČOI) – Jejím úkolem je mimo jiné také ochrana ekonomických zájmů spotřebitelů. Hlavním úkolem ČOI v této oblasti je kontrola smluv, ale také reklamy a souvisejících marketingových materiálů, které jsou zaměřeny na spotřebitelské úvěry. www.coi.cz.

• Finanční arbitr České republiky (FA) – Jedná se o zvláštní orgán pro tzv. mimosoudní vyrovnání sporů (stížností), které jsou přesně stanoveny v úvodním paragrafu zákona o finančním arbitrovi (zákon č. 229/2002 Sb.). www.finarbitr.cz

• Sdružení českých spotřebitelů (SČS) – Je nejstarší spotřebitelskou organizací v ČR. Jeho posláním je hájit zájmy a práva spotřebitelů na vnitřním trhu. www.konzument.cz

• Občanské sdružení SPES – Je sdružením založeným na pomoc lidem v obtížné majetkové situaci, do níž se dostali v důsledku svého předlužení. Zdarma poskytuje poradenství pro zadlužené domácnosti nebo finanční vzdělávání. www.pomocsdluhy.cz

• Asociace občanských poraden (AOP) – Sdružuje 39 občanských poraden na 56 místech ČR. Úkolem poraden je poskytování bezplatného nestranného odborného sociálního poradenství. www.obcanskeporadny.cz

Autor: SČS

Č. vydání: Část 5, Klip 19

Stránek: 4, stránka: 1 | 2 | 3 | 4