Jak reklamovat

JAK POSTUPOVAT PŘI NÁKUPU A REKLAMACI ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB - úvod

SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ VÁM RADÍ A DOPORUČUJE -
JAK POSTUPOVAT PŘI NÁKUPU A REKLAMACI ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB.
Na trhu – při nákupu zboží a služeb – se setkáváme s obchodníky korektními i méně korektními. Jsou tací, kteří služby nabízejí se vstřícností a ohledem k zákazníkovi, při uplatnění reklamce je pro ně spotřebitel partnerem, s nímž věc řeší s ochotou a pochopením. A jsou jiní, kterým je takovýto přístup cizí.
Občan - spotřebitel by měl riskovat co nejméně již tím, že odmítne různé „lákavé nabídky“. K nim patří psychologicky laděné akce spojené s různými formami „nákupních zájezdů“, prodejních akcí spojených s pohoštěním, či „radostným“ dopisem nebo telefonem, že byl vybrán k bezplatnému zájezdu k moři. Obezřetným postupem v prvé řadě ušetříte peníze a dále mnoho zbytečných starostí. Tomuto tématu se věnujeme ve zvláštní tiskovině, i zde ho však musíme pro jeho závažnost připomenout. Vždyť nemine jeden den, abyste nás některý neoslovil se žádostí o pomoc s řešením situace vzniklé na nabídkové akci. A dobrá rada se pak už hledá těžko.
V následujícím textu nabízíme několik základních rad, které se týkají našich (spotřebitelských) práv a jejich dosahování při uplatňování reklamací zakoupeného zboží anebo služeb.
Věříme, že vám tato doporučení alespoň trochu pomohou orientovat se ve spleti právních ustanovení občanského zákoníku, případně dalších zákonů a že se tedy budete cítit „bezpečněji“. Text poskytuje jen zcela základní rady, podrobnější informace poskytujeme prostřednictvím našich poradců – osobně, elektronicky i telefonicky.
Ing. Libor Dupal, předseda Sdružení českých spotřebitelů

Autor: SČS

Č. vydání: Klip 1

RADA PRVNÍ

Při nákupu zboží trvejte na vystavení písemného dokladu – paragonu
- Na tomto dokladu nesmí chybět razítko obchodu (název firmy prodávajícího, IČO a sídlo), datum nákupu a označení druhu zboží.
- Tento doklad prodejce není povinen ze zákona vystavit automaticky, máte ale na něj právo ze zákona na vyžádání.
- Korektní poskytovatel služby vám jeho vystavení vždy nabídne. Vy vždy paragon aktivně vyžadujte.

Autor: SČS

Č. vydání: Klip 2

RADA DRUHÁ

Při uplatnění reklamace trvejte na sepsání reklamačního protokolu
- V reklamačním protokolu musí být uvedeno následující:
o o jaký druh zboží, nebo služby se jedná,
o předmět reklamace,
o datum reklamace,
o jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje,
o případně jaký je stav opotřebení reklamovaného výrobku.
- V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamace.
- Od převzetí věci k reklamaci dochází k pozastavení běhu záruční lhůty až do doby, kdy je výrobek připraven k převzetí zákazníkem. Konkrétně to znamená, že po uplynutí záruční doby se záruka prodlužuje o dobu, kdy výrobek byl v reklamačním řízení.
- Pokud s vyřízením reklamace nesouhlasíte, sdělte prodávajícímu, popřípadě zhotoviteli díla nejlépe písemně (proti podpisu, doporučeným dopisem) váš nesouhlas a upozorněte, že si necháte zhotovit znalecký posudek. V případě, že tento posudek bude hovořit ve váš prospěch, měl by vám prodávající vrátit peníze za vadný (reklamovaný) výrobek a za náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku.

Autor: SČS

Č. vydání: Klip 3

LHŮTY PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Na zakoupené zboží a služby můžete uplatňovat reklamace v následujících lhůtách
- Na spotřební zboží je zákonná záruka 24 měsíců ode dne nákupu.
To se týká i výrobků zakoupených na stáncích nebo výprodejních akcích. Prodávající je povinen na žádost kupujícího vydat záruční list, postačí však i doklad o zakoupení zboží (paragon), jestliže obsahuje potřebné údaje.
- U věcí použitých je třeba práva z odpovědnosti za vady věci uplatnit do 24 měsíců ode dne koupě. Tuto lhůtu lze po dohodě zkrátit, ne však méně než na 12 měsíců.
- Záruční doba na opravy či úpravy věci je 3 měsíce.
- Záruční doba u věcí zhotovených na zakázku je 24 měsíců
- Záruční lhůta u zhotovení stavby je 3 roky.
Než podepíšete příslušnou smlouvu na stavební práce, poraďte se s právníkem, aby ve smlouvě o provedení prací byly dostatečně zakotveny i sankce pro zhotovitele díla v případě nekvality a nedodržení termínu.

Autor: SČS

Č. vydání: Klip 4

Poznámky k uplatnění reklamace

- Záruku nelze uplatnit na vady, na které prodávající předem upozornil s tím, že se na ně záruka nevztahuje. Prodávající se však nemůže zříci své odpovědnosti za vady u výrobku jako celku.
- Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je bez vad a má obvyklé užitné vlastnosti a odpovídá požadavkům právních předpisů. Jestliže se v prvních 6 měsících projeví nějaká vada, kterou lze považovat za rozpor s kupní smlouvou, má prodávající povinnost uvést věc bez zbytečného odkladu do shody s kupní smlouvou a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.
- Nárok na odstoupení od kupní smlouvy a na vrácení peněz máte v případě, že se jedná o vadu neodstranitelnou anebo vyřízení reklamace včetně opravy se nepodařilo stihnout ve lhůtě 30-ti dnů, jestliže se nedohodnete na době delší.
- Stejné právo máte v případě opakovaného výskytu vady, kdy totožná závada již byla dvakrát opravována, a došlo ke třetímu výskytu stejné vady anebo nemůžete výrobek pro větší počet vad užívat (3 shodné vady, 4 různé vady).
- Právo odstoupit od smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné anebo že nemá žádné vady a toto ujištění se ukáže nepravdivým.

Autor: SČS

Č. vydání: Klip 5

Stránek: 2, stránka: 1 | 2