Jak reklamovat

JAK POSTUPOVAT PŘI NÁKUPU NA DÁLKU A PODOBNĚ - 1

Pokud byla smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, postupujte následovně:
- V tomto případě máte právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.
- V případě, že dodavatel vám nepředal informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

Autor: SČS

Č. vydání: Klip 6

JAK POSTUPOVAT PŘI NÁKUPU NA DÁLKU A PODOBNĚ - 2

2. Je-li smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele nebo nemá-li dodavatel žádné stálé místo k podnikání (podomní prodej, smlouvy uzavřené na prezentačních zájezdech), postupujte následovně:
- Od smlouvy můžete písemně odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření.
- Nedošlo-li dosud ke splnění dodávky zboží či služeb dodavatelem, můžete od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 1 měsíce. To však neplatí, pokud jste si výslovně sjednali návštěvu dodavatele za účelem objednávky (na toto si dávejte veliký pozor! Velmi často podepisujete to, o čem nevíte. PODEPSAT MŮŽETE, PŘEČÍST MUSÍTE!).
- Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.

Autor: SČS

Č. vydání: Klip 7

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

Při problémech, se kterými se setkáte při řešení reklamací a stížností se na nás můžete s důvěrou obrátit.

Sdružení českých spotřebitelů (SČS)
Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10
tel: 261 263 574
e-mail: scs@konzument.cz; www.konzument.cz

Česká obchodní inspekce
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Tel.: + 420 296 366 360, Fax: + 420 296 366 236
e-mail: info@coi.cz
další informace: www.coi.cz
.
Při zahraničních obchodech vám s reklamací pomůže Evropské spotřebitelské centrum při České obchodní inspekci
Centrum nabízí bezplatné informace a rady o právech spotřebitelů v zemích EU. Nabízí bezplatnou spolupráci a pomoc spotřebitelům při vyřizování jejich stížností na kvalitu zakoupených výrobků a služeb v ostatních členských zemích EU včetně Norska a Islandu, na chování a jednání obchodníků v těchto zemích.
.
Státní zemědělská a potravinářská inspekce – ústřední inspektorát
Květná 15, 603 00 Brno
telefon /spojovatelka/: +420 543540111
e-mail: epodatelna@szpi.gov.cz
další informace: www.szpi.cz
.
Státní veterinární správa ČR
Slezská 7, 120 00 Praha 2
telefon: +420 227010142

Autor: SČS

Č. vydání: Klip 8

Stránek: 2, stránka: 1 | 2