Naše dluhy a jejich dopady

Když už nám dluhy přerostou přes hlavu

Pokud nesplácíme, musíme se připravit na postih. Zpočátku po nás bude dluh vymáhat náš věřitel. Pokud jsme se opozdili se splátkou, pošle nám nejprve výzvu k zaplacení. Pokud peníze nemáme, snažíme se vyjednat s věřitelem na nějaký čas odklad splátek nebo jejich snížení. Zároveň se dál snažíme splácet alespoň menší částky. Ukazujeme tím snahu a umořujeme dluh.
Pokud na první výzvu nereagujeme, můžeme obdržet ještě druhou. Můžeme se ještě pokusit o dohodu, ale pokud jí nedosáhneme, věřitel nám úvěr zesplatní, tedy – může chtít všechno a hned. Pokud nereagujeme na výzvu nebo neplníme dohody, rozjede věřitel proti nám proces vymáhání pohledávek. Ten startuje předžalobní upomínkou.
Dále se společnost rozhodne, jak s naším dluhem naloží. Buď ho bude vymáhat sama, předá ho externí vymahačské společnosti nebo spolupracující advokátní kanceláři. Zejména setkání s vymahačem bývá pro dlužníka velmi nepříjemné. Vymahač se snaží zjistit sociální situaci dlužníka a jeho ochotu ke splácení. Nejde sice o veřejnou funkci a nemá k nám žádná práva, o to horlivější ale může být ve snahách přimět nás ke spolupráci. Může nás navštěvovat, posílat nám dopisy, telefonovat a zveřejňovat pohledávky v tisku, na internetu atd. Nemusíme vymahače pustit do bytu, a pokud máme pocit, že jeho metody jsou na hraně zákona, opatříme si raději svědky a obrátíme se na Policii ČR. Každopádně pokud se vymahači v řádu několika měsíců nepodaří od nás peníze získat, následovat bude soud a exekuční řízení.

Autor: SČS

Č. vydání: 16/24

Když ani vymáhání dluhu nepomůže

Pokud se nikomu nepodařilo nás přimět ke splacení dluhu, můžeme brzy očekávat soudní obsílku, velmi často platební rozkaz. Ten může soud vydat bez našeho vědomí, na základě věřitelem předložených důkazů. Máme 15 dnů na případné podání odporu – pokud máme pocit, že dokážeme u soudu opak věřitelových tvrzení – nebo necháme platební rozkaz nabýt právní moci. V tu chvíli může věřitel rovnou za exekutorem, protože má v ruce potřebný exekuční titul.

Autor: SČS

Č. vydání: 17/24

Exekuce – zabavení majetku

Exekuce je státem povolený a řízený způsob vymáhání dluhů. Provádí ho exekutor – úřední osoba rozhodnutím soudu pověřená vymáháním dluhů. Všichni musejí být členy Exekutorské komory, u níž si také můžeme stěžovat na chování a postupy konkrétního exekutora. Než nám zabaví veškerý majetek, musí to s námi napřed zkusit po dobrém:

- Pošle nám vyrozumění o zahájení exekuce s tím, že máme 30 dnů na splacení dluhu
- Teprve potom zjistí, jestli nám může „sáhnout na peníze“ – tedy obstavit účet náš nebo naše manžela/manželky, strhnout si dluh z našeho stavebního spoření atd.
- Může přikázat srážky ze mzdy nebo z jiných příjmů (mateřská, nemocenská, důchody)
- Pokud toto vše nevede k úhradě dluhu a uspokojení věřitele, může přistoupit k zabavení a prodeji našeho majetku, a to jak movitého (auto, elektronika) tak nemovitého (dům, chata).

Autor: SČS

Č. vydání: 18/24

Co nám exekutor nesmí vzít?

Musí nám nechat běžné vybavení domácnosti – pračku, ledničku, sporák, snubní prsteny, hračky, zdravotnické potřeby a nástroje potřebné pro výkon profese. Všechno ostatní nám může zabavit a prodat v dražbě.

Autor: SČS

Č. vydání: 19/24

Schovávání se před exekutorem

Pomůže nám schovávat se před exekutorem, nepřebírat poštu nebo rychle svůj majetek odvážet jinam? Nepomůže. Pokud nám dopis nepředá poštovní doručovatel do vlastních rukou, je uložen na poště a 10. den nastává takzvaná fikce doručení – tedy má se za to, že jsme si zásilku převzali. A zároveň platí tzv. generální inhibitorium, tedy zákaz nakládání s vlastním majetkem. Jakýkoliv jeho prodej, převedení atd. by v tuto chvíli byl neplatný.
Co když se dostaneme do situace, kdy se na nás neustále sypou upomínky, vytloukáme klín klínem, jedním dluhem platíme jiný a exekutora už téměř slyšíme za dveřmi? Když součet našich dluhů už dávno přesáhl výši našeho majetku? Pokud si dlouhodobě s dluhy nevíme rady, měli bychom navštívit některou z Občanských poraden (www.obcanskeporadny.cz), případně Poradnu při finanční tísni (www.financnitisen.cz). Zde s námi vyškolení odborníci proberou bezplatně naši situaci a možná nás nasměrují k oddlužení.

Autor: SČS

Č. vydání: 20/24

Stránek: 5, stránka: 1 | 2 | 3 | 4 | 5