Smlouvy v denním životě

16 - Na co myslet, než uzavřeme smlouvu?

V jakémkoliv smluvním vztahu platí, že náš podpis nebo náš souhlas má obrovskou váhu. Smlouvu nelze podepsat „jen trošku“, a co je psáno, to je jednou dáno. Proto bychom se měli držet několika jednoduchých pravidel.
- Prověříme si předem druhou stranu. Různá hodnocení podnikatelů, insolvenční rejstřík atd. najdeme na internetu. Vyplatí se věnovat těmto věcem čas.
- Snažíme se, aby smlouva byla co nejkonkrétnější. Všechny technické detaily, nákresy, specifikace a podobné údaje bychom se měli snažit zahrnout přímo do smlouvy.
- Nikdy nic nepodepisujeme v chvatu. Kdo to s námi myslí dobře, rád nám smlouvu půjčí domů, abychom si ji mohli předem prostudovat a případně se mohli i poradit s odborníky
- Necháme si vždy důkladně a do detailu všechno vysvětlit. Je jedno, že například za námi stojí lidé ve frontě u okýnka. Dokud si nejsme jisti, že jsme porozuměli každému slovu, všem podmínkám, nepodepisujeme nic.
- Ve smlouvě by mělo být zahrnuto vše, na čem jsme se s druhou stranou dohodli. Tedy žádné „to se přece rozumí“… Všechno musí být pěkně na papíře.
- Pokud jsou součástí smlouvy i nějaké sankce za neplnění, rozvážíme, zda jsou úměrné částce, o kterou ve smlouvě jde. Vždy se připravujeme na nejhorší možnou variantu, jaká ze smlouvy může vyplynout.

Autor: SČS

Č. vydání: 16/24

17 - Kupní smlouva a její rizika

Kupní smlouva je soukromoprávní smlouva, při níž dochází k převodu vlastnického práva k věci mezi prodávajícím, kterému vzniká povinnost odevzdat kupujícímu předmět koupě, a kupujícím, jemuž vzniká povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
Při uzavírání kupní smlouvy musí být jasné, kdo jsou smluvní strany. Ty se musí dohodnout na celém obsahu smlouvy. Podstatné náležitosti kupní smlouvy jsou projev vůle prodávající strany něco prodat a projev vůle strany kupující danou věc koupit. V občanském zákoníku není stanovena povinná forma smlouvy, vyjma prodeje nemovitosti, kdy je vyžadována písemná forma. Výše kupní ceny záleží na dohodě stran, je však omezena určitými limity proto, aby nedošlo k hrubému nepoměru vzájemných plnění.
Kupní smlouva je smlouvou, kterou uzavíráme v běžném životě asi nejčastěji. Přesto i zde můžeme narazit na jistá úskalí.

Autor: SČS

Č. vydání: 17/24

18 - Smlouva o úvěru a její rizika – část 1.

Zákon přesně stanoví, jaké informace musíme jako spotřebitelé dostat, než podepíšeme úvěrovou smlouvu. Nejdůležitější jsou informace o tom, kolik bude úvěr stát, tj. informace o úrocích, poplatcích, daních, provizích a dalších případných platbách, včetně plateb za možné doplňkové služby (například pojištění schopnosti splácet úvěr). Všechny tyto informace musíme dostat vytištěné na papíře nebo nahrané na CD. Ovšem zásadní je, že poskytovatel úvěru nám musí vše vysvětlit tak, abychom opravdu pochopili. Před podepsáním smlouvy o úvěru musíme především znát hodnotu RPSN, neboli roční procentní sazbu nákladů.¨

Autor: SČS

Č. vydání: 18/24

19 - Smlouva o úvěru a její rizika – část 2.

Zdá se tedy, že nám při uzavírání úvěru nehrozí žádná rizika! Nicméně přece jen jsou tu věci, na které bychom si měli dávat pozor. Například, pokud se v textu úvěrové smlouvy poskytovatel úvěru odkazuje na obchodní podmínky, které však netvoří přílohu smlouvy a mohou se tedy během trvání smlouvy změnit.
A dále bychom se měli mít na pozoru, když někdo ze známých nebo příbuzných požádá, abychom jim dělali ručitele u jejich úvěrové smlouvy. Přejímáme tím zodpovědnost za jejich zodpovědné splácení, a to se nemusí vždycky vyplatit.
Příklad: Pan Faltus měl kamaráda, chodili spolu pravidelně na fotbal a pivo. Jednou ho kamarád požádal, aby mu ručil za úvěr – kupoval si z bazaru auto. Zhruba půl roku úvěr řádně splácel, jenže pak přišel o práci, platit přestal a nakonec se po něm slehla zem. Kdo musel platit ještě několik let? Ano, samozřejmě – ručitel, pan Faltus.

Autor: SČS

Č. vydání: 19/24

20 - Pracovní smlouva a její rizika – část 1.

Co musí obsahovat pracovní smlouva? Podle zákoníku práce jsou to tyto tři povinné údaje: druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do zaměstnání (den, kdy vznikl pracovní poměr).
V našem zájmu ale je, aby byla co nejkonkrétnější. Patří sem určitě také informace o zkušební a výpovědní době, o délce dovolené, o mzdových podmínkách a výplatním termínu. Dáme si také jistě pozor na uvedení pracovní náplně a název pozice, ať s námi pak zaměstnavatelé libovolně nepohazují po pracovišti bez ohledu na naše vzdělání a kvalifikaci.Stejně tak bychom měli trvat na uvedení místa výkonu práce, aby nás zaměstnavatel nemohl případně libovolně překládat po svých provozovnách.
Pozor bychom si měli dát i na to, aby byla pokud možno ve smlouvě uvedena i mzda. Pokud je totiž její výše uvedena jen ve mzdovém výměru, může ji zaměstnavatel změnit i bez našeho souhlasu. Se změnou pracovní smlouvy však vždy musejí souhlasit obě strany.

Autor: SČS

Č. vydání: 20/24

Stránek: 5, stránka: 1 | 2 | 3 | 4 | 5