Spotřebitelské úvěry aneb jak se nedostat do problému

Žádný zákon nás nezbavuje vlastní zodpovědnosti za naše rozhodnutí. Ani nový zákon o spotřebitelském úvěru. A proto je dobré si už při rozhodování uvědomit některá úskalí, o kterých pojednává naše publikace, abychom se při uzavírání úvěrových smluv nedostali do zbytečných problémů. Zde vám ji prostřednictvím videopřekladu, který podpořila Nadace Komerční banky - Jistota přinášíme v českém znakovém jazyce.

video-překlad

2/1

Forma smlouvy
Smlouva o spotřebitelském úvěru musí mít vždy písemnou formu. Neuzavírejte půjčky ústně.

2/2

Čtěte všechno
Při uzavírání smlouvy je nutné věnovat pozornost nejenom textu smlouvy, ale i všeobecným obchodním nebo úvěrovým podmínkám a různým ceníkům a sazebníkům. Nenechte se odradit nedostatkem času, ani přesvědčit tím, že vám vše potřebné již prodejce řekl, a tedy že smlouvu číst nemusíte. Před tím, než smlouvu podepíšete, vezměte si její návrh domů a přečtěte si ho. Poradit se můžete i v bezplatných poradnách. Stejně tak čtěte všeobecné obchodní či úvěrové podmínky a nechte si důkladně vysvětlit prodejcem vše, čemu nerozumíte. Ztratíte tím určitě méně času než řešením případných problémů. Pokud vám někdo odmítne dát návrh smlouvy k podrobnému prostudování, mělo by to být pro vás varováním a takovou smlouvu neuzavírejte. Jsou-li ve smlouvě nebo všeobecných podmínkách odkazy i na další dokumenty, seznamte se podrobněji i s nimi. Ohlídejte si včasné splnění povinností sjednaných ve smlouvě nebo ve všeobecných obchodních podmínkách, a to i druhou stranou. Pokud nedostanete jasné a srozumitelné vysvětlení všech vašich dotazů, buďte velmi obezřetní. Pozornost věnujte hlavně ukazateli RPSN, termínům splátek, pokutám a jiným sankcím. Pokud jsou důležité informace psané malým písmem či upozaděné anebo pokud jsou závazky psány nejasně či nesrozumitelně, buďte velmi obezřetní, a ani takovouto smlouvu raději neuzavírejte.

2/3

Předsmluvní informace
Ještě před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru vám musí být poskytnuta celá řada informací uvedených v zákoně. Poskytovatel půjčky je povinen tyto informace spotřebiteli náležitě vysvětlit, aby byl spotřebitel schopen posoudit, zda navrhovaná smlouva o spotřebitelském úvěru odpovídá jeho potřebám a finanční situaci, a také, aby si byl schopen srovnat nabídky více poskytovatelů. Náležité vysvětlení zahrnuje i sdělení o důsledcích prodlení s plněním povinností spotřebitele z uzavřené smlouvy či základní informace o jednotlivých nabízených produktech a jejich dopadech na spotřebitele.

2/4

Jedná se zejména o tyto informace:
1. druh spotřebitelského úvěru,
2. kontaktní údaje poskytovatele, popřípadě zprostředkovatele,
3. celková výše spotřebitelského úvěru a podmínky jeho čerpání,
4. doba trvání spotřebitelského úvěru,
5. zápůjční úroková sazba a podmínky použití této sazby,
6. celková částka, kterou má spotřebitel zaplatit, a roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr,
7. výše, počet a četnost plateb,

2/5

Dále jsou to informace o:
8. platbách za vedení případného úvěrového účtu,
9. stanovení úroková sazba použitelné v případě opožděných plateb nebo smluvní pokuta v případě prodlení spotřebitele a i veškeré další důsledky vyplývající z prodlení spotřebitele a další informace podle druhu a sjednávaných podmínek spotřebitelského úvěru.
10. Dále o právu na odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru.
11. o právu na předčasné splacení spotřebitelského úvěru, a o případném právu poskytovatele na náhradu vzniklých nákladů a způsob jejich stanovení,
12. o právu spotřebitele na okamžité a bezplatné vyrozumění o výsledku vyhledávání v databázi umožňující posouzení úvěruschopnosti spotřebitele, je-li žádost o poskytnutí spotřebitelského úvěru zamítnuta na základě vyhledávání v databázi a o údajích o použité databázi,
13. o právu na bezplatné obdržení návrhu textu smlouvy o spotřebitelském úvěru, a také
14. o době, po kterou je poskytovatel vázán informacemi poskytnutými před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo návrhem na uzavření této smlouvy.

Stránek: 5, stránka: 1 | 2 | 3 | 4 | 5