Spotřebitelské úvěry aneb jak se nedostat do problému

Žádný zákon nás nezbavuje vlastní zodpovědnosti za naše rozhodnutí. Ani nový zákon o spotřebitelském úvěru. A proto je dobré si už při rozhodování uvědomit některá úskalí, o kterých pojednává naše publikace, abychom se při uzavírání úvěrových smluv nedostali do zbytečných problémů. Zde vám ji prostřednictvím videopřekladu, který podpořila Nadace Komerční banky - Jistota přinášíme v českém znakovém jazyce.

video-překlad

2/6

Informace ve smlouvě o spotřebitelském úvěru
Smlouva o spotřebitelském úvěru musí vždy obsahovat minimálně tyto informace:
1. druh spotřebitelského úvěru,
2. kontaktní údaje smluvních stran, zejména poštovní adresa pro doručování, telefonní číslo, e-mailová adresa,
3. doba trvání spotřebitelského úvěru, celková výše spotřebitelského úvěru a podmínky jeho čerpání,
4. výpůjční úroková sazba a podmínky upravující použití této sazby,
5. roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr (RPSN), veškeré předpoklady použité pro výpočet této sazby a pro celkovou částku splatnou spotřebitelem, vyjádřenou číselným údajem a vypočtenou k okamžiku uzavření smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr,
6. výše, počet a četnost plateb,
7. veškeré poplatky vyplývající ze smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr,

2/7

8. úroková sazba použitelná v případě opožděných plateb platná v okamžiku uzavření smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a podmínky pro její úpravu a veškeré další důsledky vyplývající z prodlení spotřebitele,
9. náklady na služby notáře či jiné obdobné náklady, jsou-li potřeba
10. požadavek na případné zajištění nebo pojištění,
11. informace o právu na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, o lhůtě, během níž může být toto právo vykonáno, a o dalších podmínkách pro výkon tohoto práva,
12. informace o právu na předčasné splacení spotřebitelského úvěru, o případném právu věřitele na náhradu vzniklých nákladů a o způsobu jejich stanovení,
13. informace o postupu v případě ukončení smluvního vztahu,
14. informace o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra, a
15. označení příslušného orgánu dozoru.

3/1

Ukončení smlouvy o spotřebitelském úvěru
Spotřebitel může od smlouvy o spotřebitelském úvěru jiném než na bydlení odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy. To samé platí pro smlouvu o zprostředkování spotřebitelského úvěru, pokud do té doby nedošlo na jejím základě k uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru. Od smlouvy o spotřebitelském úvěru a smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru je třeba odstoupit v písemné formě. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno nejpozději v poslední den lhůty. Odstoupením od smlouvy se závazek ze smlouvy od počátku ruší, ale POZOR pokud máte uzavřeno více smluv, je potřeba od každé z nich odstoupit zvlášť. Smlouva o spotřebitelském úvěru rovněž zaniká, když spotřebitelský úvěr spotřebitel předčasně splatí. Splatit spotřebitelský úvěr má spotřebitel možnost kdykoli.

3/2

Neplatnost smlouvy
Spotřebitel se může na věřitele obrátit i s námitkou neplatnosti smlouvy, a pokud ten tuto námitku neuzná, pak může spotřebitel požádat o rozhodnutí o neplatnosti smlouvy soud, a to okresní soud místně příslušný podle sídla poskytovatele úvěru. Pro neplatnost smlouvy je zapotřebí ale uvést zákonné důvody, jakými jsou kupř. vadné posouzení úvěruschopnosti anebo chybné informování spotřebitele o ceně úvěru ve smlouvě, a úvěr je zapotřebí také řádně splácet až do vydání pravomocného rozsudku.

4

Sankce a pokuty při prodlení dlužníka
Nový zákon zavedl důležitou změnu, kterou se omezují sankce ze strany věřitelů při prodlení dlužníka. Věřitel může pro případ prodlení dlužníka sjednat pouze:
• právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly v souvislosti s prodlením dlužníka
• úroky z prodlení, jejichž výše nesmí přesáhnout výši stanovenou právním předpisem upravujícím úroky z prodlení a
• smluvní pokutu.
POZOR je třeba si ale dávat na nabídky prodloužení splatnosti splátky, s nimiž mohou být i nadále spojeny velmi vysoké poplatky.

Stránek: 5, stránka: 1 | 2 | 3 | 4 | 5