Významná práva cestujících v železniční a silniční dopravě se zvláštním zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Osobní doprava je úzce spjata s naší každodenní potřebou a spotřebou. Závisí na ní naše pracovní i volnočasové aktivity, cesty za nákupy, k lékaři atd. Jako cestující máme v osobní dopravě řadu práv, která bychom měli přiměřeně znát a orientovat se v nich. Tato publikace se soustředí na železniční a autobusovou a autokarovou dopravu a podává v ní stručný přehled nejvýznamnějších práv cestujících v České republice právě s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Z důvodu srozumitelnosti, přehlednosti i praktického využití nemůže přitom pochopitelně obsáhnout všechna naše práva, která jako cestující máme, ale soustředí se na ta skutečně významná a pro nás jako spotřebitele podstatná.

video-překlad

Předmluva (1/13)

Osobní doprava je úzce spjata s naší každodenní potřebou a spotřebou. Závisí na ní naše pracovní i volnočasové aktivity, cesty za nákupy, k lékaři atd.

Jako cestující máme v osobní dopravě řadu práv, která bychom měli přiměřeně znát a orientovat se v nich. Naše sdružení k tomu vydalo v roce 2020 publikaci VÝZNAMNÁ PRÁVA CESTUJÍCÍCH V ŽELEZNIČNÍ A SILNIČNÍ DOPRAVĚ (ISBN 978-80-87719-75-6). V publikaci, kterou vám předkládáme nyní, cílíme více na osoby s omezením pohybu a orientace, zejména na osoby nevidomé a neslyšící. Pro tento účel jsme text upravili, se snahou ho poněkud zjednodušit a zároveň i doplnit o více specifických příkladů ve vztahu k uvedené cílové skupině.

V publikaci nemůžeme pochopitelně obsáhnout všechna naše práva, která jako cestující máme, ale soustředili jsme se v ní na ta významná a pro nás jako spotřebitele podstatná. I když bychom si přáli, aby byly naše předpisy i pro běžného spotřebitele srozumitelné a přehlednější, musíme konstatovat, že tomu tak bohužel není. Jak v případě zákona o drahách, tak i u zákona o silniční dopravě existuje ve vztahu k evropské legislativě řada výjimek, které musíme u popisu těchto práv respektovat.

Poděkování tak náleží nejen jejím autorům, ale i Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, které vydání této publikace finančně podpořilo. A vám přeji, pokud se s nějakou v ní popsanou situací setkáte, abyste si na vaše práva vzpomněli a neměli je problém během vaší cesty ihned uplatnit a s úspěchem vymáhat.

Autor: SČS

Č. vydání: červen 2021

1. Úvod (2/13)

Na jaře 2021, kdy připravujeme tuto publikaci, dochází z důvodů opatření k zamezení šíření pandemie k dramatickému útlumu cestování, zůstává v platnosti obecný trend: S rozvojem hospodářství dochází ke stále většímu rozmachu cestování, jak v rámci vnitřního trhu EU, tak v mezinárodním měřítku, a s tím souvisí i zvyšování významu osobní železniční a autobusové přepravy.

Evropská unie postupně přijala pravidla s cílem chránit práva cestujících ve všech druzích dopravy, která doplňují předpisy týkající se ochrany spotřebitelů, a to zejména právo na nediskriminační podmínky dopravy, právo na informace, právo na odškodnění, právo na pomoc v případě nehod či zrušení nebo zpoždění spojů, práva cestujících se sníženou pohyblivostí atd.

I když byla a jsou přijímána regulační opatření na úrovni EU, která platí přímo, mnoho zůstává na zodpovědnosti národních vlád. V České republice je základní rámec práv cestujících v dopravě upraven v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), kde v §§ 2550 a následujících je obecně upravena smlouva o přepravě osob uzavíraná mezi cestujícím a dopravcem a zaveden i odkaz, že práva cestujících podrobněji upravují přepravní řády.

Pro cestující je tak právní rámec pro jejich práva, ale i povinnosti, poněkud nepřehledný. Liší se totiž podle jednotlivých druhů dopravy i podle jednotlivých zemí.

V této publikaci se soustředíme na dopravu železniční a autobusovou a autokarovou a podáváme v ní stručný přehled nejvýznamnějších práv cestujících v České republice. Text je členěn do několika kapitol. V následujících dvou kapitolách popisujeme práva cestujících v železniční, resp. autobusové a autokarové dopravě, v další části stručně nastíníme nový vývoj evropské legislativy a v poslední kapitole stručně rekapitulujeme postupy pro uplatnění stížností, tedy kde může nespokojený cestující hledat pomoc pro uplatnění svých práv.

V textu se snažíme akcentovat práva se vztahem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (např. z důvodu zdravotních omezení).

Autor: SČS

Č. vydání: červen 2021

2. Základní práva cestujících v železniční dopravě (3/13)

Zakoupením jízdenky na cestu vlakem dochází k uzavření smlouvy o přepravě s dopravcem, který se tím zavazuje přepravit cestujícího do místa určení.

Práva a povinnosti z přepravní smlouvy upravuje „přepravní řád“ (vyhláška č. 175/2000 Sb.). Ve vymezených případech se uplatňuje také nařízení Evropské unie o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě (Nařízení (ES) č. 1371/2007).

Smluvní přepravní podmínky konkrétního dopravce pak mohou jít i nad rámec platné legislativy, a tedy mohou být pro spotřebitele výhodnější, než požaduje český přepravní řád a další předpisy. Smluvní podmínky konkrétního dopravce by proto neměly ujít vaší pozornosti při výběru dopravce.

Autor: SČS

Č. vydání: červen 2021

2.1 Příklady základních práv cestujících při cestě vlakem (4/13)

- Při neprovedení přepravy z důvodů na straně dopravce má cestující právo na vrácení jízdného.

- Jestliže z důvodů na straně dopravce dojde ke zpoždění spoje, který cestující použil pro přepravu, ke ztrátě přípoje v rámci jedné přepravní smlouvy nebo nebyla-li dokončena započatá přeprava cestujícího spojem, jímž jízdu nastoupil, má cestující právo

o na další přepravu do cílové stanice nejbližším vhodným spojem příslušného dopravce nebo na použití náhradní autobusové dopravy provozované přechodně za omezenou nebo zastavenou dopravu po železnici, nebo

o na bezplatnou přepravu do nástupní stanice nejbližším vhodným spojem příslušného dopravce; cestující s jízdenkou pro jednotlivou jízdu má v tomto případě také právo na vrácení zaplaceného jízdného, anebo

o na vrácení jízdného za neprojetý úsek cesty, vzdal-li se cestující s jízdenkou pro jednotlivou jízdu další jízdy, a pokud mu dopravce tuto skutečnost potvrdil.

- Právo na informace, např. na informace, že na některých stanicích nelze zakoupit jízdenku před nástupem do vozidla, na informace o jízdních řádech, o tarifu a o přepravních podmínkách, právo na oznámení zpoždění spoje v případě, že zpoždění trvá 10 minut a více. V případě, že nelze koupit jízdenku předem, má cestující právo zakoupit si jízdenku po nástupu do vozidla bez jakékoliv přirážky.

- Právo na vydání potvrzení o zpoždění nebo vynechání spoje na žádost cestujícího.

- Právo na vydání zavazadlového lístku při přepravě cestovního zavazadla, který obsahuje obchodní jméno dopravce, název stanice, kde je zavazadlo odevzdáváno a kde bude vyzvednuto, údaje o počtu kusů a hmotnosti zavazadla, druh obalu nebo název přepravované věci, spoj dohodnutý pro přepravu, dobu přijetí zavazadla k přepravě, výši zaplaceného poplatku za přepravu a případně i další náležitosti stanovené ve smluvních přepravních podmínkách dopravce. Cestující však může požadovat zadržení zavazadla na cestě v místě, kde cestující o změnu zažádá, anebo jeho vydání i v jiné stanici než té, která je na zavazadlovém lístku uvedena.

- Při ztrátě zavazadla má cestující právo na vrácení zaplaceného přepravného za zavazadlo a na náhradu prokázané ceny ztraceného zavazadla, kterou mělo v době jeho podání k přepravě. Jestliže nemůže cestující cenu zavazadla prokázat, náleží mu 100 Kč za každý započatý kilogram hmotnosti cestovního zavazadla, výše této náhrady však nesmí přesáhnout 1.500 Kč.

Jednotliví dopravci přitom poskytují kompenzace při zpoždění nebo zrušení spojů ve vnitrostátní dopravě podle jimi vydaných smluvních přepravních podmínek. Například by měl mít cestující při zrušení spoje či zpoždění nad 60 minut právo zvolit si mezi zrušením své cesty s vrácením jízdného, nebo pokračováním cesty s kompenzací od železničního dopravce. Výše kompenzace by měla činit alespoň 25 % z ceny přepravního dokladu při zpoždění od 60 do 119 minut a 50 % z ceny přepravního dokladu při zpoždění 120 minut a více.

Autor: SČS

Č. vydání: červen 2021

2.2 Práva osob se zdravotním postižením nebo s omezenou schopností pohybu a orientace (5/13)

Železniční přeprava osob má sloužit všem cestujícím, a tedy i osoby se zdravotním postižením nebo s omezenou schopností pohybu a orientace mají právo na volný pohyb a vyloučení diskriminace. To znamená, že rezervace a jízdenky budou např. těmto osobám poskytnuty bez jakýchkoliv dalších nákladů. Tyto osoby mají také právo na bezplatnou pomoc provozovatele stanic při nástupu do dopravního spoje, přestupu na přípoj a při vystoupení z dopravního spoje.

Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají přednost při obsazení míst k sezení, která jsou ve vozidle vyhrazená a označená pro přepravu těchto osob.

Ve vozidlech, kde lze učinit rezervaci, mají tito cestující právo na místo k sezení na sedadlech pro ně vyhrazených a označených. Pro zajištění tohoto práva na místo k sezení vyhrazené pro cestujícího na vozíku nebo pro cestujícího s omezenou schopností pohybu a orientace je nutno tyto skutečnosti při koupi rezervačního dokladu ohlásit.

Autor: SČS

Č. vydání: červen 2021

Stránek: 3, stránka: 1 | 2 | 3